Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Chuyen giao cong nghe xu ly nuoc thai.
Tu van thiet ke, cung cap, lap dat he thong xu ly nuoc thai.
Nuoc thai Bia.
Nuoc thai Giay.
Nuoc thai Det nhuom.
Nuoc thai Y te.
Nuoc thai Duoc pham.
Nuoc thai Cong Nghiep.
Nuoc thai Sinh hoat.
Nuoc thai Giat la.
Nuoc thai Khu chung cu, do thi.
.v.v...
Quy vi quan tam vui long lien he:
Mr Thuan.
DT: 0904878135
Email: Thuan.sh@gmail.com.
Hay goi dien de duoc tu van nhung dieu Quy vi can.
Hay E mail de duoc ho tro va nhan tai lieu Quy vi dang can.
Chuc Quy vi thanh cong!